چگونه گواهی مالیات بر ارث بگیریم ؟

 آشنایی با انواع مالیات؛ مالیات مستقیم و غیرمستقیم

قبل از اینکه بخواهیم به آموزش مالیات بر ارث یا مالیات ارث بپردازیم بد نیست بدانیم که اصلاً مالیات چیست؟ به زبان ساده، مالیات، هزینه ای است که دولت ها برای تامین منافع اقتصادی و هزینه های عمومی خود از مالیات دهندگان دریافت می کنند. بر این اساس تمامی افراد حقوقی و حقیقی، در شرایطی ملزم به پرداخت مالیات هستند. در این میان خود مالیات به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی می شود که مالیات بر ارث از نوع مستقیم آن است.

مالیات بر ارث چیست و این مالیات چگونه از وراث دریافت می شود؟

شاید یکی از مهم تریم سئوالاتی که وارثان دارند این است که مالیات بر ارث چقدر است؟ و قانون مالیات بر ارث در مورد آنها چه تصمیمی می گیرد. همچنین ممکن است شما بپرسید برای 1 میلیارد ارث چقدر مالیات حساب میشود و یا میزان مالیات بر ارث چند درصد است. مالیات بر ارث مالیاتی است که به تمام اموال منقول و غیرمنقول متوفی تعلق می گیرد. بر این اساس اگر ورثه بخواهند که ماترک به جا مانده از متوفی را میان خود تقسیم کنند، ابتدا باید مالیات آنها را بپردازند. اما دولت چگونه مالیات بر ارث را از وراث دریافت می کند؟ دولت برای دریافت مالیات از مودیان مالیاتی از اظهارنامه ها بهره می گیرد. حال این اظهارنامه می تواند نظیر برای دریافت مالیات غیرمستقیم مورد استفاده قرار بگیرد و یا برای محاسبه مالیات بر ارث از ورثه دریافت شود.

لازم به ذکر است اظهارنامه ماترک متوفی باید تا یکسال پس از فوت او، توسط وراث تهیه و به  اداره مالیات تهران مربوطه تحویل داده شود.

در صورتی که وراث، این اظهارنامه را در زمان تعیین شده به شعبه مالیاتی تسلیم کنند، هزینه های کفن و دفن و دیون متوفی از ارث، کسر شده و باقی اموال پس از دریافت مالیات بر ارث، بین وراث تقسیم می شوند. در غیر این صورت، پس از اتمام این زمان، به هنگام انتقال اموال به وراث، مالیات بدون کسر هزینه های کفن و دفن و غیره از آنها دریافت خواهد شد.

مالیات بر ارث ملک چگونه محاسبه می شود؟

در پاسخ به این سوال که مالیات بر ارث زمین چند درصد است باید این نکات را مدنظر داشته باشید:
برای ملک مسکونی 7.5% ارزش معاملاتی، برای ملک تجاری و اداری 3% ارزش روز و برای باغ، زمین کشاورزی و اراضی بایر 7.5% ارزش معاملاتی محاسبه می شود. ارزش معاملاتی قیمتی است که در دفترچه مخصوصی توسط سازمان امور مالیاتی برای مناطق مختلف تهران و شهرستان ها منتشر می شود. قیمت های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی به مراتب از قیمت واقعی ملک کمتر است. اما در خصوص املاک تجاری و اداری ارزش گذاری ملک توسط کارشناس اداره امور مالیاتی و بر اساس ارزش واقعی در تاریخ روز تعیین می شود.

چند سئوال مهم :

تکلیف فیش حج متوقی چه می شود؟

وراث می توانند به عنوان ارث تقسیم کنند و می توانند در صورت رضایت همه ورثه برای متوفی خود کسی را به حج بفرستند مشروط بر این که سهم صغیر را بپردازند. امکان رفتن یکی از وراث هم با توافق همگی وجود دارد.

مالیات بر ارث مغازه چطور محاسبه می شود؟

محاسبه مالیات بر ارث حجره شامل دو بخش ملکیت مغازه و سرقفلی مغازه است. به عبارت دیگر مالیات هر یک از این دو مورد به طور جداگانه محاسبه شده و مجموع آن میزان مالیات بر ارث فروشگاه را تعیین می کند. یعنی: مالیات بر ارث سرقفلی مغازه + مالیات بر ارث ملکیت مغازه = مالیات بر ارث کل مغازه

مالیـــات بر ارث مغازه بصورت ملکیت چقدر است؟

نرخ مالیات بر ارث ملکیت مغازه 7.5% ارزش معاملاتی ملکیت مغازه است. البته این نرخ برای وراث طبقه اول بوده و برای وراث طبقه دوم و سوم 15% و 30% است.

مالیات بر ارث مغازه سرقفلی چقدر است؟

نرخ مالیات بر ارث سرقفلی مغازه برای وراث طبقه اول 3% ارزش روز سرقفلی است. نرخ مذکور برای وراث طبقه دوم 6% و برای وراث طبقه سوم 12% است.

ماده 34 مالیات بر ارث چیست؟

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی های متوفی را به وراث تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:

1– بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2– ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث ثبت می نمایند.

3– دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.

4– شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه است.

5– شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

6– صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای(2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای(1) و (2) ماده(2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(1) و (2) ماده(2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

مالیات بر ارث خودرو

خودرو در دسته اموال منقول متوفی قرار دارد. برای محاسبه میزان مالیات بر ارث ماشین، تاریخ فوت و طبقه وراث حائز اهمیت است. با توجه به تغییر قوانین مالیتی ارث در سال 95، اگر تاریخ فوت متوفی بعد از سال 95 باشد، ورثه مشمول قانون جدید هستند. همچنین برای متوفای سال 94 به ماقبل، وراث مشمول قانون قدیم می شوند. در ادامه جدول نرخ مالیات بر ارث اتومبیل را مشاهده می کنید:

مالیات بر ارث خودرو ورثه طبقه اول ورثه طبقه دوم ورثه طبقه سوم
برای مشمولین قانون جدید 2% 4% 8%
برای مشمولین قانون قدیم 35% 45% 65%

طبقه وراث چیست و نحوه تعیین نرخ مالیات بر ارث چگونه است؟

آموزش مالیات بر ارث را با بررسی این نکته آغاز می کنیم که اصولاً ارث به چه کسانی تعلق می گیرد؟ بر اساس قانون جدید مالیات بر ارث که از سال 1395 در کشور اجرا می شود، وراث با توجه به نسبتی که با متوفی دارند، طبقه بندی می شوند. در این طبقه بندی که در ماده 862 قانون مدنی به آن اشاره شده است، سه طبقه به شرح زیر وجود دارد:

  • طبقه اول: پدر، مادر، شوهر، زن، اولاد و اولاد اولاد
  • طبقه دوم: اجداد، خواهر و برادر و اولاد آنها
  • طبقه سوم: عمو، عمه، خاله، دایی و اولاد آنها

این نوع طبقه بندی به این خاطر انجام شده است که میزان مالیات تعلق گرفته به ارث هر فرد، با توجه به اینکه در کدام طبقه وراث قرار دارد، متفاوت است. به طور مثال وراث طبقه اول می توانند پس از پرداخت 3 درصد مالیات، سپرده های مجاز بانکی متوفی را به خود انتقال دهند. در حالی که این میزان برای وراث طبقه سوم، 12 درصد یعنی 4 برابر مالیات بر ارث وراث طبقه اول است. برای مشاهده سایر درصد های مالیاتی به انواع ماترک که وراث با توجه به طبقه خویشاوندی خود ملزم به پرداخت آن هستند، می توانید از جدول زیر کمک بگیرید.

جدول مالیات بر ارث سال 1401

  سپرده های مجاز بانکی سهام بورسی سهام غیربورسی سایر اموال/ حق امتیاز املاک حق واگذاری و سرقفلی وسایل نقلیه
وارث طبقه 1 3 درصد 0.75 درصد 6 درصد 10 درصد 7.5 درصد 3 درصد 2 درصد
وارث طبقه 2 6 درصد 1.5 درصد 12 درصد 20 درصد 15 درصد 6 درصد 4 درصد
وارث طبقه 3 12 درصد 3 درصد 24 درصد 40 درصد 30 درصد 12 درصد 8 درصد

* نکته مهم: در انحصار وراثت، ورثه قرار گرفته در طبقه اول به سایر وراث تقدم دارند. به عبارت دیگر در صورتی که حتی یک نفر از طبقات فوقانی در قید حیات باشد، ارث به وراث طبقات دیگر تعلق نمی گیرد.

  • مالیات ورثه ای املاک مسکونی بر اساس ارزش معاملاتی آن محاسبه می شود. به طور خلاصه ارزش معاملاتی املاک، دفترچه ای است که سالانه از طرف سازمان امور مالیاتی کشور منتشر می شود. در دفترچه ارزش معاملاتی، قیمت املاک مناطق مختلف تهران و شهرستان ها تعیین شده است. قیمت های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی به مراتب از قیمت واقعی املاک کمتر است.
  • مالیات ورثه املاک تجاری و اداری بر اساس ارزش روز (ارزش واقعی) محاسبه می گردد.
  • مالیات ورثه باغ، املاک زراعی و اراضی بایر، مشابه املاک مسکونی بر اساس ارزش معاملاتی آن ها محاسبه می شود.
  • نرخ مالیات ورثه سایر وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی نیز دقیقاً مشابه خودرو است.

نحوه محاسبه ارزش دارایی های متوفی

یکی دیگر از مواردی که باید در آموزش مالیات بر ارث مورد توجه قرار بگیرد، نحوه محاسبه ارزش دارایی های متوفی و مالیات متوفی است. جالب است بدانید که در قانون قدیم، مالیات ارث، پس از اظهار کلیه اموال متوفی در اظهارنامه مربوطه، برای همه اموال و به صورت یکجا محاسبه می شد. در نتیجه وراث مکلف بودند برای انتقال اموال به خود، اغلب هزینه قابل توجهی را به عنوان مالیات بر ارث بپردازند.

در حالی در قانون جدید، الزامی برای تعیین تکلیف تمام دارایی ها به صورت یکجا وجود ندارد. در نتیجه وراث می توانند تنها بخشی از اموال را در زمان های مشخص به خود منتقل نمایند و تعیین تکلیف سایر دارایی ها را به وقت دیگری موکول کنند. همچنین لازم به ذکر است که ارزش دارایی ها با توجه به قیمت روز آنها محاسبه می شود. بر این اساس تعلل در روند انحصار وراثت به امید کاهش مالیات بر ارث، بی معنا است.

منبع : وزارت درآمد پنسیلوانیا

دکمه بازگشت به بالا