اگر متهم وثیقه نداشته باشد

  • عمومی

    نحوه تعیین مبلغ وثیقه

    وثیقه در لغت به معنای استوار، آنچه بدان اعتماد شود و محکم کاری است و در اصطلاح حقوقی وثیقه مبلغ مالی یا دارایی منقول یا غیرمنقولی است که در ازای آزادی متهم نزد دادگاه می گذارند. به عبارتی برمبنای آن و با صدور قرار وثیقه متهم تا زمان تشکیل دادگاه آزاد می شود و وثیقه گذار متعهد می گردد که در زمان تشکیل دادگاه متهم را حاضر کند تا مراحل رسیدگی طی و متهم در صورت بی گناهی و برائت آزاد شود و وثیقه مزبور هم آزاد گردد. در مواردی هم که متهم محکوم به مجازات شود مجازات در خصوص او اجرا شده و وثیقه گذار برای رفع مسئولیت و آزادی وثیقه باید دادخواست آزادی وثیقه را به مرجع رسیدگی کننده به پرونده ارائه نماید. « به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید.» لزوم صدور قرار تامین در حالت عادی در جرایم با مجازات سنگین و در موارد مصرح قانونی در جرایم خاص، قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت برای متهم تا زمان تشکیل دادگاه و …

دکمه بازگشت به بالا