آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی pdf

  • دانش و فناوری

    انواع تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی

    آشنایی با اهداف احداث آزمایشگاه کشاورزی کشاورزی علم بسیار گسترده ای است و برخلاف تصور عموم افراد جامعه محدود به پرورش گیاهان در زمین های کشاورزی نمی شود. بخش بزرگی از اقتصاد کشور ها و جوامع از جهات مختلفی به علوم کشاورزی و گیاهان بستگی دارد. بررسی کشت دانه ها، کشت بافت گیاهی، مطالعات گیاه پزشکی، مطالعه بر روی سموم و تاثیر آن ها بر انواع آفت ها، بررسی خاک، آب، مطالعات اکولوژی، تاثیرات کمپوست ها و کودها، فیزیولوژی گیاهان، فتوسنتز و چرخه های رشد گیاهان از جماه مهم ترین مواردی هستند که نیاز به آزمایش و مطالعات عملی دارند. انجام چنین آزمایش هایی مسلما مشروط به وجود آزمایشگاه هایی با تجهیزات کامل و دقیق هستند. در این مقاله تلاش شده است تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی و کاربرد آن ها در این علوم به صورت مختصر و مفید معرفی شوند. انواع آزمایشگاه های کشاورزی آزمایشگاه های کشاورزی معمولا با توجه به نمونه های مورد آزمایش به چند دسته مختلف تقسیم بندی می شوند. ممهم ترین مواردی که در انواع آزمایشگاه های کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرند شامل موارد زیر است:     خاک: آزمایش های متععدی برای بررسی مواد معدنی موجود در خاک، دانه بندی ذرات خاک، آنالیز شیمیایی خاک، اندازه …

دکمه بازگشت به بالا