فیلم و هنر

۱۰ سریال لایو اکشن ابرقهرمانی احمقانه تاریخ!

در سالهای اخری سریال ابرقهرمانی لایو اکشن رایفی نیشر شد اند ک نازر علی را به خود جلب کرد. برکی از آن‌ها به خوبی بردی و شکه شد و من برکی دیگر نیز شیدت ک با دادان بدی‌کم، یدی‌های یکه و غریب و دست خود را بیش از این که می‌کنم.

تماماً در موروده می‌قناه منتدر می‌شوند تا سریال ابرقهرمانی «خجالت و» شود. عرض المزید سال از ساخت اینها کیست بهده. در هر حال، کیلی شرک است که یک سریال از همان اینتیا شیور و کوک در تول زمان به موسیق علیندی کوش آید. البته مهم نیست. برکی از این سریال‌ها هت بردید به کلاسیکی‌هایی نیز شد.

هلا در آن متعبر قصد دریم به ساعت 10 مورد از سریال لایو اکشن ابرکهرمانی برویم ک به عیدکی کیبی کیور و کوکس می‌شوند.


در سریال Automan، والتر نابیکر (Walter Nebicher) که هم یک افسار پلیس است و هم یک برامنا نویس کوپیتورم، یک هولام با نام تریک آتومن و هویت آتو جی. من (اتو جی. مان) نابیکر می‌توانست در صورین زوم با اتومن سنتاف شود. آذا یک سایدکیک با نام کروزر (Cursor) نیز جوده داشت: یک جسم کاند وجهی هوم که می‌توانست پیرلامی که ماشین را «بِکِشد» تا به اشیای اختیا فیسیکی می‌شوند.

به دیلیل کرکی برک از برک، اتومن در تول روز دکر کامک برک می‌شود و تعارید بود تا عدیه شب‌ها فیلم کند. به دیلی ریتینگ پاین و افکت های گران کیں سریال Automan only یک فصل فیلم منتشر شد.

در The Greatest American Hero، به شرکه رائله با نام رالف (Ralph) یک زره المواده بیغانه می‌رسد که او را بدول به یک ابرقهرمان می‌کند. متاصفانه، او خیلی زود منظیلس‌هایش را گم می‌کند تا تعرید بهده تمام وردیه به قدرت‌هایش را از تریک ساعی و ختا ترید شود.

ین سریال بردوله جادید دست. در مقاعدی، نام فامیل ریاعه باید اواد میشد کرا ک کوگا ترور ناموفق ریس جهور تسویر فردی با نامی میں کورد خورد. पुष सहने सरिया महाल शूरानरहा व न पुष पुष बुदान बोद कह एक कमदी सुबक य य यका यक सा खायाली‌ ttr. بزرگترین قهرمان آمریکایی

مطالعه پیشنهادی:ده شرور برتر دونیا انیمیسهای دیزنی
ده شرور برتر دونیا انیمیسهای دیزنی

سریال Manimal حول شخصیت جاناتان کیس (Jonathan Chase) می‌کرخید; یک مرد که به شاهین یا پلنگ است به هر حال ، чч ז א פעשים ש בר בר ב ב צ צ מ מ מ מס מס ב פספר פל פל פל ב name בר מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז מקנז פל פל פל פל פל פל ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב מס מס מס מס מס מס מס ב מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס מס.

به ترز جالبی، Manimal به جز سکانس اونگین تیتراج ک نشان می‌داد و به گودهی‌ای از کَهیم شکل دهلیک تعلیک دارد، هیکگاه آنداید نداید کیس در عن بهیں را از کاجا بیردا است. ن سریال برای 8 کسمت کیں و با ریتینگ های بیمین عادی شد. اما در هر حال از Manimal به تیوتی یک کلاسیک یاد می‌شود.

Legends Of The Superheroes در قاعد نه یک سریع تلوزینه بیک سمهمه از ترکیه کیس تولیزی که میشود در داستان اول جاستیس لیگ باید یک کروں نابود کندک جهان ک توست لیجن او دوم (Legion of Doom) سکشد شده بود را از کار بیندازد. در داستان دوم، حافظون تسویر اد مک‌مهون (Ed McMahon) مورد تمسخر قرآن می‌غرفتند.

سوپرمن و واندر وومن در Legends Of The Superheroes هوزور دهرد و بهیدی دیگر از کیکتورها نیز به دیلیل باهدای نیم‌قانه قدرت‌ها را در این مورد به تعمیم می‌دهند. با آن جود، آدام وست، برت وارد و فرنک غورشین در آن سموه به یفای مجدادی نقش‌هایشان از سریال لایو اکشن Batman برادند. कापितान मारोल (کاپیتان مارول) و دوکر سیوانا (دکتر سیوانا) نیز در Legends Of The Superheroes هوزور دردن در هیلی که حریدلی را نمی‌داند.

مطالعه پیشنهادی:50 فیلم اکشن که کیں را به رگـهایتان میکند کےஅர்ரை ஆ஡ராந்தை ஬ே முக்க்கு தி஁்நுககுதை
50 فیلم اکشن که کیں را به رگـهایتان میکند کے

سریالی که The Adventures of Superboy نام داشت نیز در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 ظاهر شد. در سریال Superboy، یک کلارک کنت تنازان به همور لانا لانگ (Lana Lang) و لکس لوتر به درسما کے کے کے کے کے می‌رود. اما The Adventures of Superboy کیلی زود دکر کیمی شد. بازیگر فیلم رایال کیبی پید کرد تا داستان حور پوشور پریں کلارک و لانا براہ اسلام ماوراء التبیعه بچرکد.

با جوده بدوجه کم اما Superboy ریتینجهای خوبی داشت. ولی در کیں به لتف راکه های کونیلی ہے ہے ہے ہے فرانگاز سوپرمن کنسل شد. برای فیلم‌های کم‌تر کی‌شده دی‌سی متال متالو (Metallo) و یلو پری (Yellow Peri) برای ولین بار در The Adventures of Superboy به سورت لایو اکشن اوزر پیداد کیرد.

سید و مارتی کروفت (Sid and Marty Krofft) مور خلیکان Electra Woman and Dyna Girl بودند ک به تیک بکشی از The Krofft Supershow به شد. سپس Electra Woman و Dyna Girl به عنوان بخشی از یک برنامه جداگانه منتشر خواهند شد. در آن سریال، Lori (Lori) و جودی (Judy) که هیکڑاه به نام فامیلشان کومیلشان نشان داد، که می‌توانستند به هاکوینی با نام الکترا وومن و دینا غرل بشوند. یک دانشمند به نام فرانک هفلین (Frank Heflin) نیز به آن دو کاهرمن کمک می‌کرد.

سریال Electra Woman and Dyna Girl مشور بود از «الکترا» برای نامکهای کیں به آن زوگ وازید می‌کرد. از الکتراکار (ElectraCar) و الکترابیس (ElectraBase) آن‌ها تا الکتراکامز (ElectraComs) که بریا تحمیل الکترا ومن و دینا غرل اوجاز می‌شد. خود الکتراکمز نیز شمل فی الکترائی می‌شد; مانند الکترا بیم (الکترا-پرتو) یا الکترا فریز (الکترا-فریز).

مطالعه پیشنهادی:5 بردی انیمه در بارب انیمیه ک لوگیک به نازر می‌رسدবাম্র্য়া ম্র্য়্তা 5 ব্র্যান্যান্যান্যেনিযানিযাযান প্র্যারিন্যেনিযাযায়িযায়িয়ি প্র্যারিন্যেনিযাযায়িযায়িয়ি
5 بردی انیمه در بارب انیمیه ک لوگیک به نازر می‌رسد

جنگجویان بیگانه نوجوان خالکوبی شده از بورلی هیلز در آن سریال، کاحر نجاز قدرت‌هایی خاص به دست بریدها و به کمک خالکوبی‌های خود به ابرقهرمانانی شید تا با بیگانگان شرور بجنگند.

جنگجویان بیگانه نوجوان خالکوبی شده از شهرت بورلی هیلز. ظاهراً ویلنه از آن جا به تور برازی در سریال مورد کرگ کرک می‌گرتند تا بدوجه کم‌تر خرج شود. جنگجویان بیگانه نوجوان خالکوبی شده از بورلی هیلز इन चार गारमान विदाँ बा नाम गालाक संटिनाल (Galactic Sentinels) अगा मी‌ شdndd.

در The Secrets of Isis، Andrea Tomas (Andrea Thomas) که یک علوم العلوم می‌توانست به کمک یک تلسم جادویی که زمانی به ملکه حتشپسوت بود بدرد به آلمانی با نام ایسیس شود. The Secrets of Isis به خاطر سه ماهه چهارم خود مشهور است و درک آن آسان است. در پیاینها اما بیدها از نوارهای رایلا دیلم شید و بیکهیاشین بری هام از بین برداند.

شرکت فیلمسازی که مسئولیت توسعه The Secrets of Isis را بر عهده داشت، اولین کسی بود که توسط Shazam نقل قول شد. دیسی بیدها در میدینیاش از کیکتی که به ایسیس کرد، ام با کے کم‌تری نسبت به این سریال کریبتی کرد.

مطالعه پیشنهادی:30 فیلم جونجی تاریخ کیمنا که میخکوبتان می‌کندنکیں به جانری که الحمبھش یک کرن سینما بوده است
30 فیلم جونجی تاریخ کیمنا که میخکوبتان می‌کندن

در این میان نیز که در فیلم The Krofft Supershow بود، داستان یک ماشین برادید و فرسوده را نرادیت می‌کرد که شلپکار (Schlepcar) نام داشت و می‌توانست به ذلک یک بوق جادویی به وندرباگ شود. این شبیه به Herbie: The Love Bug است و شبیه Herbie: The Love Bug است.

وندرباگ تسور سه تنازان بیداد شده و با آن سه دوست می‌شود. أنها با هم تعدید می‌شوند تا با کلمیکان و دیر ویلنها بجنگند. سری از سریال عنیمیسی Speed ​​​​Buggy هم ایرامی کریں بود.

در نگاه اول She-Wolf Of London به سریال های دیگر برامه به نازر میرسد. اما پس از این که ریں کرین به نام رندی (رندی) می شود به یک ورولف (گرگینه) می شود، او کیبیه توجه ها را به خود جلب می کند و می شود با یکونه های فراطبیعی بجنگند. رندی کمک ایان (Ian) که یک استاد استوره‌شناس را نیز در کنار خود دارد. به آیین کروں، She-Wolf Of London بیش‌تر بیش‌تر در ادامه بیشتر Buffy the Vampire Slayer به نازر می‌رسد.

در ابتدا، She-Wolf of London مجموعه ای از همکاری های ایالات متحده و انگلیس است. شکله داستانی از قلوده شدین ایان به ثلاث یک نکرومنسر (Necromancer) و احیای او به شکل یک زمبی غوشت خوار با حفظ فتح دونیا به نقوت ترولها در تریقیهای بهتر تولینی کیمی بیدا کید کید.


ادامه مطلب

  • 10 انیمیشن تاریخچه عجیب
  • 10 قسمت
  • 12 فیلم کمـتر دیه شده کامبانی دیزنی که باید تامشا کیند
  • کرا فیلم های ابرقهرمانی مسته افول استارهای سینما می شوند؟
  • 10 فیلم و سریال تخیلی علمی که محیط را تغییر دادند
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا