دانش و فناوری

سری گلکسی A سامسونگ نیز احتمالا ۴ آپدیت اساسی اندروید را دریافت خواهند کرد

سامسونگ هموره یکی از برنامه های پیشرو در زیمنه ارائوه بروزرانشی نزیزاری انندوید بودهت است. ایین شرکت تنا در سل هولم کشته شده است. بااینحال، اکرا و دشتف روشرف رونامایی از سرای جدید الکسی اس 22، غولقات کری بالای دیگر با إعقق سعی در داستان اسراسی اندروید تا چتهار و آپدیت امامییت تاپ دکتر اما گایونی سامسونگ به هیمن آید نزات اتفاء کرد؛ چرابه یک سرنخ جدید آشنای مهر گلکسی نیز میتوباند از دوره 4 و 5 سیبل آخدییت سیستم عقیده بروخید.

4 دیت 4 سیل اندروید برایزی سایت مجسمه سی گلکسی یک سامسون

درحالیکه بیانیه مطبوعاتی رسمی ایالاتمتحده که بیشتر رسانههای جهانی به آن اشاره کرده بودند، سری را از سیاست بروزرسانی جدید حذف کرده بود، سایت هلندی سامسونگ چیز دیگری را بیان میکند.

پاسخ دهید … بیوتیکهایی مطبعاتی اشعال کرسته کسب سیست برزرسنی جدید برایزی “دستازاهایی انتشاخه ای در سرتاسر” نایز عمال خواهد “. اگر این مورد یک اشتباه تایپی نباشد، یک موضوع کاملا اساسی و تغییردهنده بازی است، زیرا تقریبا هر تولیدکننده دیگری تنها دو سال بروزرسانی اندروید را برای دستگاههای میانرده خود ارائه میکند.

4 دیت 4 سیل اندروید برایزی سایت مجسمه سی گلکسی یک سامسون

4 دیت 4 سیل اندروید برایزی سایت مجسمه سی گلکسی یک سامسون

هالال دید دی یلد آی گلکسی A53 و گلکسی A73 آینده وایجد شیتد بروزرسنی 5 ساله خواهند بدن ییا کیر. این دو میانرده، پریمیومترین گوشیها از سری نیستند و ممکن است با توجه به اینکه سامسونگ پشتیبانی نرمافزاری توسعهیافته را فقط به دستگاههای منتخب محدود کرده است، آپدیت جدید برای آنها ارائه نشود.

أرررررررررررررررررررررررررررروزرفت ر ی از ید در خصوص، انتعاور میروود در روزه شفهیت بیسپری در مورد موضایی از سویی سامسون بپذیزد.

درنهیت ددها پرهامون اعدام آپتیت 4 سیل اندروید برایزی منتظیه منتظیه سی گلکسی A سامسونگ چیست؟

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا