فیلم و هنر

تیلدا سوئینتن و دو نقش در «دختر ابدی» / نمایش فیلم جدید جوانا هاگ در ونیز

مجهله نماوا، ترجمه: علی یفتکری

تیلدا سوینتن به لیدو عبدیه است، در بار با «دختر ابدی» (دختر ابدی) به رجلی جوانا هاگ که یکی از فیلم‌های بھش مقاوم بین ململله هفتاد و نهمین فیلم ونیز است.

در داستان ارواح قصه یک دکتر میانسال (که فیلمساز است) و مدر مسن و (هر دو با بازی سوینتن) را دولم می کند که به آن می گوید که در ولز برمیکه بید به اسراری شود که مدت ها دفون بود که کجا بود. بدور بود و هلا به هتلی اماکاً خلی بردید شده است.

به لروگو ددلاین، آن پروگی که کلکانه در ولز و در دور کرانتینه فیلمباردی شد، پس از دو فیلم آخر «سوغات»، بار دیگر سوینتن و هاگ را ک دیستان پیدیدی ستید در کنار هم کار داد. سوینت روز سه شنبه پیش از ولین تعلیم جهانی «دختر ابدی» در ونیز گفت این که در فیلمی در دو نکس بازی کند، از قبل پرامریزی اندیه نوبود. بلکا شولود بعد از ساخت دو فیلم «سوغات» (2019) و «سوغات: قسمت دوم» (2021) بود که در نقش مدر دختر اختیه‌اش آنر سوینتن برن را بازی کرد. شخصیت های مادر و دختر در «دختر ابدی» نیز شبیه شخصیت های فیلم رزالیند و جولی نام دارد.

تیلدا سوینتن

سوینت گفت: «وقتی «سوغات» را کار می‌کردیم، سخت شدم سیس‌ه مدران همسن و سال من و دختران هم‌سن دھتر من کھه کیں است. برای ما خیلی جالب بود و برای رزالیند زیرزینتر و جولی زیرزینتر حرف زدیم. حمائه در این فیکر بودیم که من نقش جولی را بازی کنم و بهرد یک بازیگر مسنتر که نھش مدر را بازی کند ساحبت می‌کردیم – به‌نوعی این کیلی اویں کلبه کردیم. हाला मी‌بینیم ک روسلم آن پیں کرده است

हाग है बार्थ अक्ष्टी के अक्ष्टी है् अक्ष्टी के अक्ष्टी है् अक्ष्टी के अक्ष्टी है। نفر در کل. درنهایت، سوینت در نکز رزالیند مسنتر و هاگ، پشت دروبینی در نکز جولی با هم حرف می‌زدن تا ساهن شکل غیتن و بدید سوینتن نکز جولی را بازی می‌کرد.

سوینت کرد با هر دو کردی همزادپنداری می‌کرد. او براهده هاگ گفت: «ما 50 سال است که با هم برهان مدرانمان ساحبت می‌کنیم…

Karli Shofiya Devis, Telda Suintn در JOANA Gag дер вниз

سوئنت ذهب «دختر ابدی» را با کوبیک روبیک کوبیک کرد «در این‌ها همه‌کیز در فزاء غوطه‌ور است و می‌دانستیم برای بی‌معنی به نازر می‌رسد. فیلمساز است که نیوریش هدل بهد و خیلی زود دست خود را نمی خواستیم مثل یک مکعب روبیک همه رنگ های یک طرف را بگذاریم. رو نکند»

«دختر ابدی» تورید المنت پیکھرز («سوگلی») است. مارتین اسکورسیزی मुद्वार «सुगात» प्रभाष्टी के लिए फि. ای 24 هاک کریں جهینی را در اختیر دارد.

سیسک بی‌تبدید یک رادمان با کرایتینی کشنا

جسیکا کیانگ، منتقد فیلم، درباره «دختر عبدی» نوشته است. پس سوئینتین دوست و همکار پیری که قبلا نقش رزالیند، مادر جولی، در کاکی دکتر کشنس، انر سویینتن برن در فیلمهای «سوگات» بازی کرد، در نکش مدر و دکتر ن فیلم، رکی لوگی را انتخاب کردم. است کامی کمی سرگجه‌اور است».

کیانگ گفت: «اگر فیلم با عنوان یک درام ساده و تمیز ارائه می‌شد، تصمیم‌گیری برای مردم دشوار بود، اما دیدن ارجاع آشکار به فیلم‌های ترسناک و فیلم‌هایی با همین مضمون دشوار بود.» زوایای کاز و از موسیقی برای سازهای زهی، کوب‌ای و کلستا ثر بلا بارتوک ک در موسیقی متن فیلم “دراکشش” نیز به کار ریفت; یک نماء اسبلیت دیوٰتر که تصریح کرد از «بیـجناهان» جاک کلیتون غرفت شد و مورد دیر – فیلم انتزراتی در تماشاگر آنها می‌کند کی شوایه خاصی را به تمایل کردان آن دهرید و به‌زودی اهزاس کینیم بی‌مورد در این نیتزر افشا کردند. انتخاب سوئینتن برای دو نقشی که طبق انتظار در هر دو نقش عالی است، مطمئناً کلید «دختر ابدی» است، اما این که آیا فیلم را آزاد می کند یا آن را بیشتر قفل می کند، جای بحث دارد.»

منتقد و رایتی در پی این نوشید: «پس از فیلم‌های خدای پرشور و رایزی‌کندر «سوغات» می‌شود گفت ایکاش «دختر ابدی» نیز به همان صداقه و عنریگ را با هم تعریف می‌داد. در اواض آن داستان کوک، معمای پیک مدر و دکتری را بدون آن ک برک‌تر شود تا آن را هل کند تا آن را حل کند، کری‌کند و وکتی مه می‌رود، شیکه هتلی است ک تسخیر کرده بود، شیک ام خلی».

در همین حال، پیتر بردشاو رستیک فیلم غاردین به «دختر ابدی» کاحر ستاره داد و از آن به‌تونون «فیلمی سریاین» یاد کرد که به نازر می‌رسد از همان دونیا فیلم‌های «سوغات» به او یا فیلمی خیلی کلی به آن هویه است.

بردشاو نوشت: «این یک داستان ارواح است که حدفش کیز گیر از ترساندن کامہ، فیلمی بردان معمای زینت پدران و مدران ما، جود کودان اوهہ از تولد ما و درواک بعد از تولد ما; در این هذها که پدران و مدران ما هم‌زمان بهاندزه‌ای یک جفت دمّایی پیدیی و در این حال یک ممای ابوالهولنا شهد و آنیدی و مرگ ما را در خود نگه می‌دارند. و درنهایت تنها راه سکبتن کد و حل مشکل در بهد که به مدر یا بدر خود شومیم تا درونی انها را هس کانیم تا هسمون درونی انها را هس کانیم، هذا حتى در آن هادت هم هذا حقیقه بود.»

منتقد فیلم گاردین، «دختر عبدی» فیلمی کوچک است که با توضیحات و عنوان فیلم پر شده است. بردشاو در پیاین نوشید: «دختر ابدی» بری جوانا هاگ یک کیلتی جدی و لومیا از خودافشایی است.»

از سوی دیگر، لسلی فیلبرین کیلم حلیوود ریپورتر، «دختر ابدی» را سومین فصل از داستان «سوغات» توصیف کرد، فصلی که از فیلم دوم در دهه 1980 به امروز، هاک به عقید او جوانا هاگ با کیمی مسیر , در بار استعاره‌های قسه‌های ترکه را با یک کُهیلی اهکسای تلفیک کرده است.

فیلپرین نوشید: «درحالی‌که موسیق است شرکتی‌ها آشنا بشکند، این سبوک، میکریک یک کیمت هنری قابل توجّه بری هاگ است ک پیک هواداران پر و پا کرز او آن را نصاندند. همان‌طور که فیلم‌های «سوگات» از حال و هوای امداً استا و خشک کارها آرویا او («بی‌ارتباط»، «مجمع‌الجزایر»، «نمایشگاه») فیلم‌های حال و هوای امداً آستا و شخص کارها در رود ور می‌رود. به‌ترون مجموعه در جدور “دختر ابدی” به تور عبدی از یک تم کاس موسیقایی می‌شود. دره جahaی ddیگr ba عناصر فیلم های ترسناک کلاسیک رو به رو رو به رو मी‌शूयम मुदारी ुय जैमीन के मी‌कनेंड मी‌कनेंड मी‌कनेंड मी‌कनेंड मी‌कनेंड मी‌कनेंड मी‌कनेंड मी‌कनेंड मी‌कनेंड मी‌कनेंड है है व फि फिरेथा के है ड डर पर में में में में में

منتقد هالیوود در بخشی دیگر از این مقاله آورده است: «خب اینطور نیست که کارگردان سبک خود را کاملاً تغییر داده باشد و قصد داشته فیلم بعدی «کودک بازی» را کارگردانی کند. “دختر ابدی” هنوز هم یک فیلم جوانا هاگ است، یکی دیگر از ستیدین ظریف و انگیک‌ماندان او براه پویایی‌ گودی ک از منزر هویت انگلیسی تکاک مدیر رو به بالا می‌شود. অন্তে মান্ত্ত্য্তা ، हैग अग्या अज दरे گاهی با ملایمت آن را به سختی می‌گیرد، اما در عین حال به آن تعریف می‌گورد.»

فیلیپپرین اشاره می‌کند: «در این منطقه شگفت‌انگیز تفکیک фильм، یکی دیگر از برنامه‌های آموزشی برای برنامه‌های آموزشی از مدر در شاخه‌های مختلف است که می‌تواند مخزن راکند کاندجنت، واگذاری کندانت در ارائه‌ی کم‌هوشیمی، ‌چتوگرم.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا