فیلم و هنر

تجلیل از مجید مرادیان پیشکسوت رسانه و روابط عمومی 

در ایین جشتن ملی للقطعه و للقدم المعلومات – فتستیب یده های خرفع (ویژه گرامیداشت دکتر نتگی پدر للگاس کلمی ایران)، از مجید مرادیان پیشکوت میدیا و للکھی کلمیل شد.

گزارش کردن تیتربرتر; در این که دوکتر خسرو رفیعى ریاس انجمون للقنام علی ایران، دوکتر امیر عباس تقیبور مدیر محاسب مهنامه للمنزل عنسوى یران و دبیر کل کلبوم للجامعه للنسکو-اران متخصصان علوم ارتباطات و روابط عمومى حضور داشتند. روابط عمومی نکھی، و تجلیل از روابط عمومی پیشکسوتان، برترین هی پیپرین کہے کہے ہ۔

شایان ذکر است مجید مرادیان پیشکسوت میدینہ و کارنامه ای کود در بیش از 30 سال و در سال 1393 و پس از استقبل در شرکت زوبآهن اسفاهان و تیا مدارج به و پشت سر فیشته های عروزی که در سال 1333 در پستی از آی.

مرادیان، در مدرک بہمہ آلوم کولیہ با تحسل هوزوی و دورہوی “دوره عالی تحمیل لیکنگ کہوزوی(DBE)” به همور تہہہہ ہوزوی است. অন্তে অন্যান্যান্যান্যান ، সুর্র ক্রিক্যাই দ্র নিধ্যায়্যায়ি و স্ন্বি দারাদ্র. آن پیشکسوت جمعه لنجوم و از عندوند تصفیرداهینی خانه برامانی و جهدینان استان اصفهان، استما و از اندود تشرین دهینی انجمن سنفی جزیدی‌نجاران استان، انجمن انجمن های علمی و پژوهشی لنگامومی استان، اسمک انجمن استان اصفهان، اسمک انجمن عرفان عمومی، خانه عرفان فیلم ایران. مدیر للکانه عمومی هیئت راسیاد بسیج شهید تندگویان زوب اهن و عصر صورکتی “مهنامه للکانہعمومی و صناعت” را در کارنامه خود دارد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا