بیمه زندگی و تقسیم میراث: چگونه با بیمه زندگی می توانید تقسیم میراث را به بهترین نحو انجام دهید؟

نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت

بیمه زندگی: برای دریافت گواهی انحصار وراثت ابتدا باید به اداره ثبت احوال مراجعه کرد تا موضوع فوت در بانک اطلاعاتی آن ها ثبت شود، با باطل شدن شناسنامه فرد فوت شده، گواهی فوت برای او صادر می شود، پس از صدور گواهی تمامی اموال او به صورت قهری به ورثه انتقال داده می شود. بعد از آن ورثه برای تعیین سهم خود به شورای حل اختلاف محل خود مراجعه کرده و گواهی انحصار وراثت را دریافت می کنند.

چه کسانی می توانند تقاضای انحصار وراثت کنند؟

وارثان متوفی و افراد ذی نفع می توانند به صورت کتبی در خواست گواهی انحصار وراثت بدهند، منظور از افراد ذی نفع کسانی هستند که از متوفی طلب دارند، وصی او هستند یا از اثبات وراثت فرد دیگری سود می برند. در درخواست نامه کتبی اطلاعات درخواست  کننده شامل نام و مشخصات کامل، محل اقامت، نسبت بین متوفی و وارث درج می شود و دادگاه آن را بررسی می کند، زمان رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت متفاوت است.

مدارک لازم انحصار وراثت

برای انحصار وراثت مدارکی لازم است که بدون آن ها فرایند انحصار وراثت شکل نمی گیرد، برای انحصار وراثت قبل از مراجعه به مراجع رسمی، این مدارک باید تهیه شوند، تهیه این مدارک هم از جمله مواردی است که هزینه انحصار وراثت محسوب می شود.

شناسنامه و گواهی فوت متوفی

اداره ثبت احوال پس از فوت، مراتب آن را ثبت می کند و شناسنامه فرد را باطل می کند به این ترتیب گواهی فوت صادر می شود، برای انحصار وراثت اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل آن به انضمام درخواست، لازم است.

استشهادیه محضری

در فرمی که دادگستری در اختیار متقاضی قرار می دهد باید اسم تمام وارثان نوشته شود، دو تن از کسانی که وراث و درگذشته را می شناسند، باید فرم را امضا کنند و آن را در دفتر استاد رسمی گواهی کنند.

رسید گواهی مالیات بر ارث

وراث باید پس از فوت متوفی سیاهه ای از تمام دارایی های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی تحویل بدهند و رسید آن را دریافت کنند، این رسید با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه ارائه می شود.

آگهی فوت

معمولاً در جریان درخواست انحصار وراثت، دادگاه با هزینه متقاضیان، یک آگهی فوت در روزنامه منتشر می کند تا وراث احتمالی یا کسانی که ادعایی دارند، برای ثبت آن به دادگاه مراجعه کنند.

کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث

وارثانی که تقاضای انحصار وراثت دارند، باید علاوه بر شناسنامه خود، کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث دیگر را هم به دادگاه تقدیم کنند همچنین مدیر دفتر دادگاه، اصل شناسنامه ها را خواهد خواست.

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث مالیاتی است که به دارایی های متوفی تعلق می گیرد. تا زمانی که مالیات اموال او تعیین نشده باشد، انتقال اموال ممکن نیست، برای درخواست گواهی انحصار وراثت باید با مراجعه به اداره مالیات، اموال فرد درگذشته را در اظهارنامه مالیات بر ارث گزارش کرد.

مالیات بر ارث بر تمام اموال متوفی تعلق نمی گیرد، وجوهی مثل مستمری بازنشستگی که بیمه آن را پرداخت می کند، مشمول مالیات بر ارث نمی شود، علاوه بر آن سنوات پایان کار، دیه و خسارت بیمه عمر از مالیات بر ارث معاف هستند.

ترتیب تقسیم اموال

پس از فوت متوفی اموال باقی مانده با توجه به نسبت خاصی بین وراث تقسیم می شود، ترتیب وراث برای تقسیم ارث به صورت همسر، پدر و مادر و سپس فرزندان خواهد بود، یعنی اگر پدری فوت کند و همسر وی در قید حیات باشد یک هشتم از اموال غیرمنقول به او ارث می رسد، سپس سهم ارث پدر و مادر در صورت حیات و پس از آن نیز فرزندان به نسبت ذکر شده ارث خواهند برد.

وکیل تقسیم ارث

وکیل تقسیم ارث یا انحصار وراثت فردی است که با آگاهی کامل به قانون امور حسبی، مراحل انحصار وراثت برای صدور گواهی را انجام می دهد، این وکیل باید تمام مسائل و جزئیات آن را بداند و کوتاه ترین راه برای دریافت گواهی انحصار وراثت را طی کند.

قانون ارث و نحوه تقسیم ارث

رابطه سببی و نسبی در ارث

مطابق ماده 861 قانون مدنی موجب ارث دو امر است: سبب و نسب.

ارث به موجب سبب:

به واسطه ازدواج با متوفی رابطه ارث بری ایجاد شده و وارث متوفی محسوب می شود. نکته قابل توجه این که ارث به موجب نکاح دائم ایجاد می شود و شرط توارث در نکاح موقت باطل است و به بیان دیگر در ازدواج موقت زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند.

ارث به موجب نسب:

افرادی که با داشتن رابطه خونی با متوفی، خویشان او محسوب می شوند و از او ارث می برند.

طبقات ارث

طبقات سه گانه ارث اولویت بندی در راستای خویشان نسبی و نیز سببی متوفی را به هنگام ارث بردن، به ما نشان می دهد. به طور کلی خویشان در سه طبقه جای می گیرند.

نزدیکان سببی و نسبی با توجه به آن چه که ضمن فقه بیان شده است از هم دیگر ارث می برند، نزدیکان نسبی بنا بر زاد و ولد ایجاد می شوند که آن نیز نسبت به متوفی در سه طبقه بنا بر الویت خود، جای می گیرند. تا به هنگامی که یک وارث از طبقه قبلی وجود داشته باشد، به طبقه بعد نیز از متوفی ارث نخواهد رسید.

درجات ارث

در هر طبقه نیز درجاتی وجود دارد که با وجود وراث درجه 1، افراد درجه 2 ارث نخواهند برد، در طبقه اول، فرزندان درجه یک و اولاد اولاد (نوه های متوفی) درجه دو، در طبقه دوم برادر و خواهر درجه یک و اولاد برادر و خواهر درجه دو و در طبقه سوم، عمو، عمه، دایی و خاله درجه یک و فرزندان آن ها درجه دو هستند.

موجبات انتقال ارث

در صورتی وارثان می توانند از متوفی ارث ببرند که اولاً از او مالی بر جا مانده باشد و دوماً بین متوفی و وارث ها رابطه خویشاوندی (نسبی یا سببی) وجود داشته باشد، گفتنی است که در رابطه نسبی همیشه ارث منتقل می شود ولی در رابطه سببی در صورتی امکان انتقال ارث وجود دارد که توسط ازدواج دائم به وجود آمده باشد.

شرط دیگر آن که مورث باید مرده و وارث در زمان فوت او زنده بوده باشد؛ باید بدانید که جنین هم در صورت زنده متولد شدن از مورث خود ارث می برد، در صورتی که جنین مرده متولد شود از ارث محروم است، اما حتی اگر یک لحظه پس از تولد زنده باشد او وارث محسوب شده و طبق قانون ارث می برد.

ارث یا ترکه با توجه به شرایط مختلف به صورت های متفاوتی تقسیم می شود:

ارث زن از شوهر (سهم الارث زوجه)

اگر متوفی فرزند داشته باشد یک هشتم و اگر فرزند نداشته باشد، یک چهارم از ارث متوفی به او می رسد.

ارث شوهر از زن (سهم الارث زوج)

اگر متوفی فرزند داشته باشد، یک چهارم و اگر متوفی فرزند نداشته باشد، نصف ارث به او می رسد.

ارث اولاد از پدر

درصورتی که متوفی پسر نداشته باشد و تنها یک دختر داشته باشد، تمام ارث به دختر او می رسد اما اگر تمام اولاد متوفی دختر باشند، ارث بین آنها به صورت مساوی تقسیم می شود، در صورتی که متوفی هم دختر و هم پسر داشته باشد، پسران دو برابر دختران ارث خواهند برد

تقسیم ارث بین دختر و پسر

برای این مورد چندین حالت وجود دارد: که عبارتند از:

– اگر وراث متوفی پدر و مادر و یک دختر باشند، سهم ارث پدر و مادر هر کدام یک ششم می باشد و ارث دختر سه ششم است، در اینجا یک ششم از ترکه (اموال متولی پس از فوت) اضافه می آید که باقی مانده به نسبت سهم هریک از وراث بین آنان تقسیم می شود مگر در حالتی که متوفی علاوه بر پدر و مادر دارای چند خواهر یا برادر نیز باشد.

– اگرچه از ترکه سهمی ندارند ولی موجب خواهد شد که مادر نتواند بیش از یک ششم از ترکه ارث ببرد.

– اگر وراث متوفی پدر و مادر و چند دختر باشند، سهم پدر و مادر هر کدام یک ششم سهم دختران چهار ششم است.

-اگر وراث متوفی پدر و مادر یا یکی از این دو باشد و ما بقی پسر و دختر باشند، سهم پدر و مادر هر کدام یک ششم و و مابقی به نسبت دو به یک (پسر دو برابر دختر) بین پسر و دختر تقسیم می شود.

– حالت دیگر این است که متوفی دارای پدر و مادر و یک و یا چند فرزند پسر باشد، در اینجا یک ششم به پدر و یک ششم به مادر می رسد و مابقی به پسر یا پسران متوفی می رسد.

چه زمانی ارث به دولت می رسد؟

– اگر فرد متوفی جز همسر خود خویشاوند دیگری نداشته باشد، یک چهارم اموال به همسرش ارث می رسد و مابقی اموالِ شوهر به نفع دولت ضبط می شود.

– اگر تعداد همسران یک مرد بیش از یکی باشد، همان میزان ارث که برای زن مشخص شده به طور مساوی بین تمامی زن ها تقسیم می شود یعنی در نهایت سهم کمتری به هر کدام از آنها می رسد.

محاسبه سهم الارث افراد

زوج: در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد سهم الارث او “یک دوم” و در صورتی که فرزندی داشته باشد سهم الارث او “یک چهارم” است و اگر تنها وارث متوفی، شوهر باشد کل ما ترک (آنچه باقی مانده) را به ارث می برد.

زوجه: در صورت فوت شوهر و بدون داشتن اولاد سهم زوجه “یک چهارم” است و با داشتن اولاد، سهم او به “یک هشتم” تغییر می یابد.

زنی که تنها وارث شوهر است بیش از «یک چهارم» ارث نمی برد، اما شوهر می تواند تمام اموالش را برای همسرش که تنها وارث اوست، وصیت کند که در این صورت زوجه “یک چهارم” ماترک را به عنوان ارث و «سه چهارم» مابقی را به عنوان وصیت می برد و زائد بر ثلث بودن وصیت، نیازی بر تنفیذ (اجرا کردن فرمان) حاکم ندارد.

در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن (ارزش) ترکه که تعلق به زوجه دارد، بین همه آن ها به مساوی تقسیم می شود.

پدر: در صورتی که متوفی اولاد داشته باشد پدر “یک ششم” از ترکه را به فرض و چنان چه اولاد نداشته باشد پدر به “قرابت” (خویشاوندی) ارث می برد. بدین نحو که اگر تنها باشد تمام ترکه و در صورتی که با مادر متوفی باشد مازاد “یک سوم” را به ارث می برد.

مادر: اگر متوفی اولاد نداشته باشد مادر “یک سوم” از ترکه و در صورتی که اولاد داشته باشد “یک ششم” از ترکه را به ارث می برد. حال اگر تنها یکی از ابوین زنده باشد و متوفی اولاد یا اولاد اولاد (از هر درجه که باشد) نداشته باشد در این صورت هریک از آن ها که زنده است تمام ماترک (آنچه باقی مانده) را به ارث می برد.

دختر: فرض دختر در صورتی که فرزند منحصر باشد “یک دوم” و اگر دو یا چند دختر باشند (بدون فرزند پسر) فرض آن ها “دو سوم” است.

اگر متوفی پدر یا مادر نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود:

اگر تنها یک فرزند داشته باشد، خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد، اگر اولاد متعددی داشته باشد ولی همه آن ها پسر یا همه آن ها دختر باشند، ترکه به میزان مساوی بین آن ها تقسیم می شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد. (دختر در کنار پسر قرابت (خویشاوندی) بر می شود)

آیا محروم کردن از ارث قانونی است؟

قواعد حاکم بر ارث از قواعد امری است و مورث نمی تواند وارثی را به طور مستقیم از ارث محروم کند مثل این که وصیت کند بعد از فوت او به یکی از وارثان چیزی از ما ترک نرسد. شخص می تواند با وقف یا هبه کردن تمام اموال خود، قبل از فوت به صورت منجر (قطعی)، عملاً موجب محروم شدن وارث از ارث شود؛ ماده 837 قانون مدنی درباره بی اعتباری وصیت بر محرومیت یک یا چند نفر از ورثه بیان می دارد: «اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست».

شرط ارث بردن نوادگان

اگر متوفی هم فرزند داشته باشد و هم نوادگان، هیچ یک از نوادگان او ارث نمی برند، به عبارت دیگر اگر حتی یکی از فرزندان متوفی زنده باشد و دیگران همه قبل از متوفی مرده باشند، نوادگان آن ها بر جای مانده باشند، نوادگان ارث نمی برند و ارث به فرزند متوفی می رسد.

نحوه تقسیم اموال منزل به چه صورت است؟

تقسیم اموال نیز مانند سایر اموال به صورت قانونی بین فرزندان تقسیم می شود و استثنایی برای اسباب و اموال منزل وجود ندارد

دکمه بازگشت به بالا