عمومیکسب و کار های برتر ایجی مارکت

آیا زن از زمین شوهر ارث می برد؟

وقتی صحبت از زمین می کنیم منظور هرآنچه هست که به آن بتوان عنوان زمین داد. به عبارتی دیگر در تعیین اموال غیرمنقول به دنبال کاربری زمین مورد نظر نیستیم. گاهی ممکن است این زمین، زمین کشاورزی باشد، گاهی باغ و درمواردی هم زمین بایر باشد. پس اینکه وصف یا کاربری زمین چه باشد اهمیتی ندارد و آن را از عنوان غیرمنقول خارج نمی کند و حتی وارد نیز نمی کند. مانند اینکه بگوییم زمین کشاورزی مال غیرمنقول است و باغ مال غیرمنقول نیست. درهیچکدام از این حالات همانگونه که گفته شد، کاربری و وصف زمین دارای اهمیت  نمی باشد. پس با این توضیحات مشخص می گردد که زن درصورت وجود اموال برای شوهر متوفی خود، از وی ارث می برد.

 

پرسش و پاسخ ارث زن از عرصه واعیان

اگر در مورد ارث زن از زمین و خانه سوالی دارید ، میتونید از طریق این قسمت سوال خودتون رو مطرح کنید و جواب کارشناسی توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص ارث دریافت کنید. همانطورکه در مقاله مفصل توضیح داده شده است، زن و مردی از یکدیگر ارث می برند که ازدواج آنها ناشی از عقد دائمی باشد و نه ازدواج موقت یا صیغه. پس چنانچه زن و مرد با یکدیگر صیغه باشند حتی اگر شرط ارث بردن، در ضمن عقد لحاظ گردد آن شرط باطل و بلااثر است.

در این رابطه ماده940 از قانون مدنی می گوید “زوجینی که زوجیت آنها دائمی باشد و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.” حال باتوجه به این مقدمات بایدگفت درست است که زن از اموال شوهر خود ارث می برد اما این موضوع یک استثنا دارد که در اموال غیرمنقول وجود دارد.

براین اساس ماده946 قانون مدنی می گوید : “زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه درصورت فرزندداربودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه واعیان ارث می برد و درصورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.”

تعیین میزان ارث زن از زمین کشاورزی

استثنا گفته شده درخصوص اموال غیرمنقول همانطور که در قانون مدنی بیان شده است، عبارت است از اینکه، درست است زن از اموال غیرمنقول ارث می برد، اما نه از عین آن زمین بلکه از قیمت آن. به عنوان مثال زن نمی تواند در این اموال تصرفی نماید یا در آن سکونت کند مگر به رضایت سایر ورثه، اما درصورت فروش آن ملک یا زمین، به نسبت سهم الارث خود از قیمت فروش رفته زمین یا ثمن معامله ارث خواهدبرد.

پس ارث زن از زمین شوهر یا پاسخ به این سوال که آیا زن از زمین ارث میبرد؟ به طورکلی مثبت است اما منظور از آن مطابق با ماده946 قانون مدنی، قیمت زمین است و نه خود زمین یا ملک یا آپارتمان . همچنین چنانچه  درخصوص این موضوع یا سایر موضوعات، سوالی برای شما ایجادشد، می توانید در قسمت دیدگاههای همین صفحه آن را بیان کنید و در اسرع وقت توسط وکلای پایه یک دادگستری، پاسخ خود را دریافت نمایید.

آن‏ها که طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه ارث زنان را تنظیم و به مجلس ارائه کرده و برای تصویب یک فوریت آن تلاش می‏کردند، می‏گفتند: «توجه به عبارت دقیق آیه فوق مشخص می‏سازد که زن از تمام ثروتی که از شوهرش باقی مانده است، ارث می‏برد و وراثت او از ماترک مقید به هیچ قید و شرطی نیست، همانطور که وراثت شوهر از زن هم قید و شرطی ندارد.  آیا زن از زمین ارث میبرد قانون مدنی ایران در مورد سهم الارث زواج از نص صریح قرآن کریم تبعیت کرده است ولی در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته که زن از زمین ارث نمی‏برد.

میزان ارث زن از زمین و خانه چقدراست؟

استثنا گفته شده تنها درخصوص اموال غیرمنقول است و در اموال منقول این استثنا وجودندارد. منظور از اموال منقول هم که در مقاله به آن پرداخته شده است، همان است که در ماده19 قانون مدنی بیان شده است.

به موجب این ماده اموال منقول یعنی “اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون آنکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.” که طبیعتا ماشین، پول، طلا، سکه، دلار، موبایل در زمره این قبیل اموال قراردارند. سهم الارث زن هم که به صورت مفصل در مقاله بیان شده است، حداقل یک هشتم اموال و حداکثر یک چهارم اموال شوهر متوفی خواهدبود.

محاسبه میزان ارث زن از اموال منقول

موسس گروه وکلای دادگو. این مطلب رو با توجه به سوالات مکرر شما مخانویسنده ضمن معرفی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره‏ی ارث بری زنان از تمام اموال شوهر و این که در صورتی که زن تنها وراثِ شوهر باشد تمامی اموالِ او را به ارث می‏برد؛ با استناد به برخی نظرات و دیدگاه‏ها در این زمینه به دفاع از اینِ مصوبه پرداخته است نمایندگان مجلس ششم با اصلاح مواد 924 و 949 قانون مدنی و حذف مواد 947 و 941 همین قانون تصویب کردند که زوج یا زوجه از تمام اموال یکدیگر اعم از منقول و یا غیر منقول ارث خواهند برد و در صورتی که هر کدام از زوجین فوت کنند و هیچ وارث دیگری نباشد، تمام اموال متوفی به همسر وی می‏رسد.» ماجرای اصلاح و تصویب مصوبات جدید در مجلس از حدود 9 ماه پیش آغاز شد.که ادامه ماجرا را در این نوشتارپی می گیریم.

نویسنده ضمن معرفی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره‏ی ارث بری زنان از تمام اموال شوهر و این که در صورتی که زن تنها وراثِ شوهر باشد تمامی اموالِ او را به ارث می‏برد؛ با استناد به برخی نظرات و دیدگاه‏ها در این زمینه به دفاع از اینِ مصوبه پرداخته است نمایندگان مجلس ششم با اصلاح مواد 924 و 949 قانون مدنی و حذف مواد 947 و 941 همین قانون تصویب کردند که زوج یا زوجه از تمام اموال یکدیگر اعم از منقول و یا غیر منقول ارث خواهند برد و در صورتی که هر کدام از زوجین فوت کنند و هیچ وارث دیگری نباشد، تمام اموال متوفی به همسر وی می‏رسد.»

ماجرای اصلاح و تصویب مصوبات جدید در مجلس از حدود 9 ماه پیش آغاز شد. 15 نماینده مجلس که در شهریور سال 82، طرح اصلاح موادی از قانون مدنی را امضا کردند، صفحه اول طرح خود را به ذکر دلایل ارائه این طرح اختصاص دادند: «قرآن کریم در خصوص سهم‏الارث زوجین در آیه 12 سوره نساء می‏فرماید: «اگر زنانتان فرزندی نداشت پس از انجام وصیتی که کرده‏اند و پس از پرداخت دین آن‏ها، نصف میراث آنان مال شما هست و اگر فرزندی داشتند یک چهارم آن و اگر شما را فرزندی نبود پس از انجام وصیتی که کرده‏اید و پس از پرداخت وام هایتان یک چهارم میراثتان از آن زنانتان است و اگر دارای فرزندی بودید یک هشتم آن…».

 

دکمه بازگشت به بالا